fbpx

SMART Goals vs. OKRs

Πολύ πιθανό είναι να έχεις ακούσει για τα S.M.A.R.T goals και πόσο μπορούν να βοηθήσουν στο να θέσεις σωστά τους στόχους σου.

Πόσα ξέρεις όμως για τα Objectives and Key Results (OKRs);

OKRs vs SMART

Σε αυτό το άρθρο θα μάθεις τη διαφορά ανάμεσα στα OKRs και στα SMART goals, πότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις το καθένα καθώς και θα ανακαλύψεις πώς αυτές οι μεθοδολογίες μπορούν να δουλέψουν μαζί.

 

OKRs vs. SMART Goals: Ποια η διαφορά;

Τα Objectives and key results (OKRs) και SMART goals (specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound) είναι δύο μέθοδοι καθορισμού στόχων ή/και σκοπών για έναν οργανισμό, project ή μεμονωμένο πρόσωπο.

Οι SMART στόχοι παρέχουν ένα δομημένο πλαίσιο για τη στόχευση των προσπαθειών και την επίτευξη στόχων. Όμως, τα τελευταία χρόνια, πολλές νεοφυείς αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει τη μέθοδο “Objectives and key results” (OKRs), η οποία κάνει “zoom out” και επικεντρώνεται στην μεγαλύτερη/γενικότερη εικόνα μέσω των στόχων.

Θέλεις να μάθεις πρακτικά πώς να εφαρμόζεις το Project Management;

Το 2ήμερο ψηφιακό εργαστήριο “Πώς στήνω σωστά ένα project;” είναι μια ολοκληρωμένη και διαδραστική εκπαίδευση 2 ημερών, η οποία θα σας μάθει όλες τις αρχές εκτέλεσης ενός σωστού project (έργου). 

Ομοιότητες και διαφορές: SMART goals - OKRs

Ομοιότητες: Τόσο οι SMART στόχοι όσο και τα OKR έχουν ρίζες στη θεωρία του Peter Drucker για τη Διοίκηση διαμέσου αντικειμενικών σκοπών (Management by objectives (MBO). Παρά κάποιες διαφορές, τόσο τα OKR όσο και οι στόχοι SMART προσφέρουν μια μέθοδο για τη δημιουργία συγκεκριμένων στόχων που είναι ρεαλιστικοί και χρονικά περιορισμένοι. Τόσο τα OKR όσο και οι στόχοι SMART μπορούν να ευθυγραμμίσουν εταιρικούς και ομαδικούς στόχους για επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μεμονωμένα πρόσωπα. Ακριβώς όπως οι στόχοι SMART απαιτούν μια συγκεκριμένη αιτιολόγηση για το τελικό αποτέλεσμα, τα OKR σας ζητούν να ορίσετε το «γιατί» πίσω από τους στόχους σας. Στην ουσία, τα “βασικά αποτελέσματα” (key results) είναι στόχοι SMART.

Διαφορές: Στους στόχους OKR, τα “objectives” παρέχουν γενικούς, inspirational στόχους, ενώ τα «key results» περιγράφουν λεπτομερώς τις χρονικά προσδιορισμένες μετρήσεις με τις οποίες αξιολογούν την επιτυχία. Οι OKR στόχοι, είναι συνήθως λιγότερο συγκεκριμένοι και πιο φιλόδοξοι από τους στόχους SMART, και ως εκ τούτου, συχνά ενθαρρύνουν προς την πολιτιστική αλλαγή ή μια breakthrough εξέλιξη

💡 Θυμηθείτε: Τα “key results” δεν αφορούν μόνο στην επίτευξη ενός αυτοτελούς στόχου – επομένως, οι OKR στόχοι μπορούν επίσης να υποδεικνύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια επιτυχία και πρόοδο σε επίπεδο οργανισμού. Έχοντας πιο γενικούς, ευέλικτους στόχους, μπορείτε να αλλάξετε τα key results, όπως είναι απαραίτητο, για να επωφεληθείτε από μεταβαλλόμενους εξωτερικούς παράγοντες. Επιπλέον, επειδή σε πολλές εταιρίες οι εργαζόμενοι επανεξετάζουν κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο, τα OKR παρέχουν έναν εξαιρετικό τρόπο προσαρμογής των στόχων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς οι managers έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν πώς λειτουργεί η ομάδα. 

Αντίθετα, οι στόχοι SMART τείνουν να μετρούν μια μεμονωμένη μεταβλητή, όπως η κερδοφορία ή η ποιότητα.

Πότε χρησιμοποιούνται τα OKRs και πότε οι SMART στόχοι;

Οι δύο μεθοδολογίες έχουν διακριτές χρήσεις. Όταν επιλέγετε ποια μέθοδο να χρησιμοποιήσετε, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Παράδειγμα:

Χρησιμοποιήστε τα OKRs στις παρακάτω περιπτώσεις:

✔️  Όταν προγραμματίζετε μακροπρόθεσμους στόχους: Βασιζόμενοι σε στρατηγικούς στόχους ανώτατου επιπέδου (high level management), οι ομάδες θα πρέπει να συμβάλλουν με άμεσο τρόπο στον καθορισμό τριμηνιαίων ή μακροπρόθεσμων στόχων.

✔️  Όταν έχετε στόχους που θα εξελιχθούν: Τα OKR προσφέρουν ευελιξία. Ο ρυθμός εβδομαδιαίας αναθεώρησης παρέχει έναν τρόπο παρακολούθησης της επιτυχίας σε μικρότερη κλίμακα. Ο συχνός έλεγχος στόχων σας βοηθά επίσης να παρακολουθείτε τις αλλαγές που ενδέχεται να απαιτούνται από εσάς . Συνήθως ο ορισμός στόχων γίνεται σε ετήσια βάση, τόσο για τον στρατηγικό σχεδιασμό όσο και στο ατομικό επίπεδο του κάθε υπαλλήλου. Το θέμα είναι πως, ο ένας χρόνος ίσως είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά στον σημερινό επιχειρησιακό κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πιο συχνή στρατηγική συζήτηση σχετικά με το τι συμβαίνει στο εργασιακό περιβάλλον. 

✔️  Για να θέσετε πολλαπλούς στόχους: Κάθε key result βασίζεται σε διαφορετικό μετρικό επιτυχίας, όπως ένας SMART στόχος. Επομένως ένας μεμονωμένος στόχος περιέχει πολλαπλές μετρικές. Διαφοροποιώντας μεταξύ πολυμετρικούς και μονομετρικούς στόχους έχει νόημα να χρησιμοποιείται τα OKRs σε περίπτωση που θέλετε να μετρήσετε την επιτυχία για όλο το φάσμα των OKR ή για συγκεκριμένα επιτεύγματα.

Χρησιμοποιήστε τα SMART στόχους στις παρακάτω περιπτώσεις:

✔️ Για την παροχή κατεύθυνσης από πάνω προς τα κάτω (top-down) για επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και διαδικασίες: «Οι χειριστές fast food, για παράδειγμα, απαιτούν μέτρα από πάνω προς τα κάτω για αποτελεσματική απόδοση», λέει ο Doug Gray, CEO της Action Learning Associates.

✔️ Για μεμονωμένους στόχους: Η διαδικασία δημιουργίας SMART στόχων δίνει ένα “εύκολο” πλαίσιο για ξεκάθαρους και ακριβείς στόχους σε ένα χρονοδιάγραμμα. Βοηθάει ιδιαίτερα άτομα σε πιο junior θέσεις να έχουν ξεκάθαρο στόχο, χωρίς απαραίτητα να χρειάζεται να κατανοήσουν όλον τον στρατηγικό σχεδιασμό.

✔️  Για να θέσετε και να παρακολουθήσετε στόχους μέσα σε μία ομάδα ή σε ατομικό επίπεδο: Μερικές φορές οι ομάδες θέτουν στόχους που είναι σημαντικοί στην ομάδα αλλά δεν συνεισφέρουν με άμεσο τρόπο στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο. Οι SMART στόχοι είναι μία αξιόλογη δομή για την καταγραφή αυτών των στόχων. Για παράδειγμα, ένας manager μπορεί να επιθυμεί να διαφοροποιήσει την συμπεριφορά ενός εργαζομένου, αναθέτοντάς του ευθύνες σε ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται συχνά. Ένας τέτοιος στόχος μπορεί να μην είναι στρατηγικός, αλλά χτίζει το potential του οργανισμού, ενδυναμώνοντας τον συγκεκριμένο υπάλληλο.

👉 Πηγή κειμένου

👉 Εικόνες: among

Ανακάλυψε μηνιαίες ευκαιρίες και σύγχρονες μεθοδολογίες για την εξέλιξή σου!